Printing

Post

  โรงพิมพ์ เอ็ม เอ็ม เอ็ม การพิมพ์

Preview Image

ขั้นตอนก่อนการพิมพ์ (Prepress)

ขั้นตอนนี้จะเป็นการเรียมตัวทุกอย่างตั้งแต่ ในส่วนของ ไฟล์งาน ออกแบบ ที่เรียบร้อยพร้อมจะส่งโรงพิมพ์ การเตรียมเพลต สำหรับใช้เป็นแม่แบบ สำหรับเครื่องพิมพ์ รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบ หรือที่เรียกกันว่าการ Proof งานแบบต่างๆ

  ขั้นตอนการทำงานของกระบวนการพิมพ์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 • เตรียมไฟล์สำหรับส่งพิมพ์ เป็นขั้นตอนที่นักออกแบบจะต้องจัดการไฟล์ต่างๆ ที่ทำไว้ในเครื่องของตนเองให้มีข้อมูลพร้อมสำหรับการพิมพ์ อาจจะดูเหมือนการบันทึกไฟล์ปกติ แต่จะแตกต่างกันตรงที่นักออกแบบจะต้องแนบข้อมูลที่ใช้งานนั้นติดไปกับไฟล์ด้วยทั้งหมด
 • Preflight เป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของไฟล์ เช่น ภาพครบหรือไม่ ตัวอักษรถูกต้องหรือไม่ ขนาดถูกต้องหรือไม่ ด้วยโปรแกรมตรวจสอบต่างๆ ส่วนใหญ่โปรแกรมตรวจสอบพวกนี้ โรงพิมพ์จะมีให้อยู่แล้ว และเมื่อขาดข้อมูลส่วนใดไปโรงพิมพ์ก็จะแจ้งมาให้นักออกแบบทราบ
 • Imposition เป็นการนำหน้าผลงานที่จะพิมพ์ มาจัดวางให้พอดีกับขนาดของกระดาษ ที่โดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่กว่าหน้าผลงานที่จะพิมพ์อยู่แล้ว นอกจากการจัดหน้ากระดาษ จะทำให้ในกระดาษแผ่นหนึ่งสามารถพิมพ์ผลงานได้หลายชิ้นแล้ว การจัดหน้ากระดาษยังรวมไปถึง การวางตำแหน่งหน้าที่ถูกต้อง เมื่อนำไปพับแล้วหน้าที่ต้องการจะเรียงต่อกันพอดี การจัดหน้ากระดาษเหล่านี้ส่วนใหญ่นักออกแบบจะไม่ต้องทำ แต่จะเป็นหน้าที่ของโรงพิมพ์เป็นหลัก
 • Digital Proof เป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของไฟล์ เช่น ภาพครบหรือไม่ ตัวอักษรถูกต้องหรือไม่ ขนาดถูกต้องหรือไม่ ด้วยโปรแกรมตรวจสอบต่างๆส่วนใหญ่โปรแกรม ตรวจสอบพวกนี้โรงพิมพ์จะมีให้อยู่แล้ว และเมื่อขาดข้อมูลส่วนใดไปโรงพิมพ์ก็จะแจ้งมาให้ นักออกแบบทราบ
 • Plate Proof เป็นการพิมพ์ตัวอย่างสำหรับตรวจสอบรายละเอียดจากดครื่องพิมพ์จริงๆ ที่ใช้ในการพิมพ์งานจะได้รายละเอียดตรงกับงานจริงมากที่สุด แต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่าย และเวลาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยงานที่มักจะใช้การ Proof แท่นมักจะเป็นงานที่ต้องการรายละเอียด ที่ถูกต้องมากที่สุดแบบผิดเพี้ยนไม่ได้เลยเช่น งานนิตยสาร
 • ทำเพลต เป็นขั้นตอนการนำไฟล์ที่จะส่งพิมพ์ไปทำเพลตสำหรับทำแม่พิมพ์ ไฟล์จะถูกนำไปทาบกับแม่พิมพ์ที่มีสารไวแสง เคลือบอยู่ และเมื่อนำไปจัดการด้วยกระบวนการ ทางเทคนิคอีกเล็กน้อย ก็จะได้เพลตหรือบล็อกต้นแบบ สำหรับนำไปใช้กับเครื่องพิมพ์
Preview Image

ขั้นตอนการพิมพ์ (Press)

หลังจากได้เพลตสีต่างๆ มาแล้ว โรงพิมพ์ก็จะนำเพลต เหล่านี้ไปเข้าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ผลงานออกมา ในขั้นตอนนี้จะมีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอยู่เพียงเรื่องเดียว คือ การควบคุมคุณภาพผลงานให้ออกมาตรงกับ เพลตมากที่สุด โดยจะแบ่งออกมาเป็น 2 ขั้นตอน คือ

 • การเตรียมพิมพ์ เป็นขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบสำหรับพิมพ์ เช่น กระดาษตามที่นักออกแบบกำหนดมา และหมึกที่จะใช้พิมพ์ รวมทั้งการกำหนดค่าต่างๆสำหรับเครื่องพิมพ์
 • การพิมพ์ เป็นขั้นตอนการพิมพ์โดยในขั้นตอนนี้จะเป็นการพิมพ์ ด้วยขั้นตอนการยิงสีลงไปบนกระดาษทีละสีตามเพลตที่เตรียมไว้ โดยพิมพ์ทับกันไปทีละสีจนได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ในตอนต้น
Preview Image

ขั้นตอนหลังการพิมพ์ (Post Press)

ขั้นตอนหลังจากพิมพ์เรียบร้อยแล้วเป็นการเก็บ รายละเอียดเช่น ขั้นตอนการเข้าร7ูปเล่ม และขั้นตอนการเคลือบปก ขั้นตอน หลังการพิมพ์ พอจะแยกออกเป็นส่วนต่างๆ ได้ ดังนี้

 • การเคลือบและตกแต่งผิว หลังจากที่ได้งานพิมพ์ซึ่งเป็นงานอยู่บนกระดาษแผ่นใหญ่ๆ มาแล้วขั้นตอนต่อไปโรงพิมพ์ก็จะเคลือบผิว หรือตกแต่งผิวด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ การเคลือบผิวหรือตกแต่งผิวด้วยทคนิคพิเศษ ต่างๆจะขึ้นอยู่กับโรงพิมพ์ ว่าสามารถทำได้ หรือไม่แต่โดยทั่วไปแล้วโรงพิมพ์จะเคลือบ และตกแต่งผิวด้วยเทคนิค ที่เป็นมาตรฐานเหล่านี้ได้ เช่น ปั๊มแผ่นฟอยล์มปั๊มนูนมเคลือบ UV ทำ SPOT UV เป็นต้น
 • การไดคัต เป็นขั้นตอนนำงานพิมพ์ที่ได้มาตัดขอบส่วนเกินทิ้ง ดพื่อเตรียมสำหรับนำไปเข้ารูปเล่ม สำหรับงานบางประเภท เช่น งานทำฉลากสินค้าที่ไม่ได้รูปทรงเป็นสี่เหลี่ยม ต้องการให้โรงพิมพ์ไดคัตออกมาเป็นรูปทรงตามที่กำหนดไว้ ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับขั้นตอนการไดคัตนี้เพิ่มไปต่างหาก
 • การเข้ารูปเล่ม เป็นขั้นตอนการนำผลลัพธ์ที่ได้มาพับและตัดออกให้เรียงเป็นจำนวนหน้าที่ต้องการ หลังจากนั้นจึงนำไปเย็บรวมกันด้วยวิธีเข้ารูปเล่มที่นักออกแบบกำหนด เช่น การเย็บกี่ หรือการไสกาวหลังจากขั้นตอนนี้เราก็จะได้งานพิมพ์ที่สมบูรณ์
Preview Image

  เทคนิคการพิมพ์

  ในปัจจุบันนอกจากการพิมพืตามปกติแล้ว นักออกแบบยังสามารถ เลือกเทคนิคการพิมพ์แบบพิศษ เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ให้กับผลงานที่ทำได้อีกด้วย

     ตัวอย่างการพิมพ์เทคนิคแบบพิเศษที่โรงพิมพ์มาตรฐานสามารถทำได้ เช่น

 • เคลือบวานิชเคลือบผิวกระดาษให้เงาด้วยวานิช ให้ความเงาไม่สูงมากนัก ใช้เพื่อป้องกันหมึกพิมพ์และผิวกระดาษจากการเสียดสีและให้ความเงางาม
 • เคลือบ UV เป็นการเคลือบผิวกระดาษด้วยน้ำยาเงาและทำให้แห้งด้วยแสงยูวี ให้ความเงาสูงกว่าแบบวานิช
 • เคลือบ PVC เงา เป็นการเคลือบผิวกระดาษด้วยฟิมล์พีวีซีที่มีผิวมันวาวให้ความเรียบและเงาสูง และเงากว่าการเคลือบ UV แต่ก็มีต้นทุนสูงกว่า
 • เคลือบ PVC ด้าน เป็นการเคลือบผิวกระดาษด้วยฟิล์มพีวีซีที่มีผิวด้านคล้ายผิวของกระจกฝ้า
 • เคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) เป็นการเคลือบเงาเฉพาะบางบริเวณ เช่นตัวอักษรสำคัญ หรือภาพที่ต้องการเน้น โดยมีการเคลือบส่วนอื่นๆเป็น PVC ด้าน
 • ปั๊มไดคัต (Die cutting) เป็นการตัดกระดาษให้ขาดตามรูปทรงที่นักออกแบบกำหนดมา
 • ปั๊มนูน (Embossing) เป็นการกดกระดาษให้นูนขึ้นตามรูปทรงที่นักออกแบบกำหนดมา
 • ปั๊มลึก (Debossing) ตรงข้ามกับปั๊มนูนคือ ปั๊มให้จมลงไปมากกว่าพื้นผิวปกติ
 • ปั๊มฟอยเงิน/ทอง (Foil/Hot Stamping) เป็นการรีดกระดาษฟอยล์เงิน,ทองหรือลายอื่นๆ ลงบนกระดาษมักจะใช้เน้นส่วนสำคัญ เช่น กรณีที่ต้องการตัวอักษรสีทอง ต้องการขอบทองบนปกเป็นต้น
Preview Image
Best view browser in Chrome,Firefox or Safari. Resolution 1024 x 768 pixels or higher